ماه: جولای 2021

اینگونه باید بازوهای حمایتی یک حکومت زورگو را شرمسار کرد

اینگونه شما بازوهای حمایتی یک حکومت زورگو را شرمسار می‌کنیم تا دست از زورگویی، فضولی، مزاحمت بردارید، دست از برده‌ی قوانین زشت جمهوری اسلامی بودن بردارید #پیاده_روی_بدون_حجاباگر این آزارگر را…