ماه: ژانویه 2022

قدرت دوربین به همراه اعتماد به نفس، و اندکی داد و فریاد را فراموش نکنید

امشب داشتم توی خیابون پیاده میرفتم یه ماشین افتاده بود دنبالم اول گفتم برو گمشو که نرفتن و منم یه لگد جانانه کوبیدم به در ماشینشون که حسابی ریده شد…