ماه: ژانویه 2023

شناسایی مزدور نظام که در محمودآباد مازندران برای خانواده‌ها مزاحمت ایجاد می‌کند!

شناسایی مزدور نظام که در محمودآباد مازندران برای خانواده‌ها مزاحمت ایجاد می‌کند! کمیل اسماعیلی، طلبه بسیجی و از مزدوران خامنه‌ای خائن است که به بهانه تذکر درباره حجاب تحمیلی جمهوری…