ماه: مارس 2022

مبین بابازاده، قهرمان بوکس شکار دوربین ما اسلحه ما شد

این عوضیا تو ماشینشون به ما تیکه انداختن و منم ازشون فیلم گرفتمبعدش پیاده شدن بیان دنبالمون من سریع رفتم توی واحد.یکیشون اومد داخل که چرا فیلم گرفتی. گفتم شماها…